Algemene cursusvoorwaarden

Voorwaarden voor deelname

 • Voorwaarden voor deelname aan specifieke cursussen, zoals vereiste vaardigheden, behaald diploma of lidmaatschap, staan vermeld bij de cursusbeschrijving.
 • Voor alle sporten geldt dat minimaal het diploma Basiscursus-1 moet zijn behaald. Daarbij geldt dat degene die met de hond wil gaan sporten, dezelfde persoon is die het diploma Basiscursus-1 heeft behaald. Het gaat dus om de combinatie baas - hond Vindt desondanks aanmelding voor een cursus plaats, dan wordt bij constatering de toegang tot de cursus verder geweigerd.
 • Als je bij een andere hondenschool dan de K.C. Delft een diploma van een cursus met een vergelijkbaar niveau hebt behaald, kan het zijn dat wij jou en je hond uitnodigen voor een korte test om te bepalen of je hond het vereiste niveau heeft. Ook is mogelijk dat dit in de eerste les van het cursusseizoen wordt bepaald. Dit betekent, dat er altijd een diploma moet zijn, vergelijkbaar met het diploma Basiscursus-1. Zonder zo’n diploma is geen deelname aan de cursus mogelijk. Vindt desondanks aanmelding voor een cursus plaats, dan wordt bij constatering de toegang tot de cursus verder geweigerd.
 • Voor deelname aan de sporten geldt verder dat de hond bij aanvang van de lessen minimaal 12 maanden oud is. Alleen voor deelname aan een cursus Hoopers geldt een minimumleeftijd van 9 maanden. Vindt desondanks aanmelding voor een cursus plaats, dan wordt bij constatering de toegang tot de cursus verder geweigerd.
 • In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting). Een titerbepaling is ook toegestaan. Dit is een bloedtest aan de hand waarvan de dierenarts kan vaststellen dat een hond voldoende antistoffen in zijn lichaam heeft. Inenting tegen de ziekten waartegen bij de hond voldoende bescherming bestaat, kan dan achterwege blijven. Een dergelijke titerbepaling zal de dierenarts aantekenen in het dierenpaspoort van de hond. Bij aanvang van de cursus moet je het dierenpaspoort, uiteraard met daarin een geldige inenting of titerbepaling, laten zien aan je instructeur.
 • Zorg ervoor dat jij en de door jou begeleide hond voldoende WA-verzekerd zijn. Informeer voor het starten met een cursus bij je verzekeringsagent of dit in je lopende WA-verzekering is opgenomen.
 • Mochten jij, je partner of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben, dan gaan wij ervan uit dat je zelf de informatie uit voorafgaande lessen overdraagt. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor andere cursisten.
 • K.C. Delft is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door jou of je hond aan derden – of door derden aan jou of je hond – voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door K.C. Delft.
 • K.C. Delft kan niet garanderen dat een cursus met goed gevolg wordt afgesloten. Dat is immers niet alleen afhankelijk van de instructeur, maar nog veel meer van jouw inzet tijdens en buiten de lessen.
 • De cursussen zijn gebaseerd op de methode van het belonen van het gewenste gedrag van de hond. Het schoppen of slaan van een hond of het anderszins ruw optreden tegen over de hond is dan ook niet toegestaan! Het lidmaatschap en de toegang tot de cursus kan je dan worden ontnomen.
 • De cursussen worden verzorgd door een enthousiaste groep vrijwillige instructeurs die een groep vanaf de eerste les tot en de laatste les en het eventuele examen begeleiden. Veel cursussen worden afgesloten met een examen.
 • Bij het missen van 3 lessen of meer kan de instructeur besluiten tot uitsluiting van deelname aan het examen. Dit om te voorkomen dat de rest van de groep benadeeld wordt omdat een combinatie de lesstof onvoldoende beheerst of na langere afwezigheid onrust in de groep veroorzaakt.
 • Deelname van minderjarigen vanaf 12 jaar is toegestaan, mits de instructeur geen problemen verwacht, kijkend naar de kind-hond combinatie. De instructeur beslist over aanwezigheid van ouders tijdens de cursus of de training.
 • In voorkomende gevallen kan het bestuur afwijkingen van het vorenstaande toestaan.

Inschrijving

 • Je kunt je inschrijven voor een cursus door deze te kopen in onze webwinkel. De webwinkel is voor de meeste cursussen een aantal weken voor de start van een nieuw seizoen voor enkele weken geopend. Dit wordt duidelijk op de website aangekondigd.
 • Puppycursisten kunnen zich doorlopend inschrijven.
 • Door het kopen van een cursus geef je aan dat je onze cursusvoorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.
 • Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving door middel van een e-mail. In deze e-mail zijn de dag en aanvangstijdstip van de cursus vermeld. Je ontvangt daarna geen schriftelijke uitnodiging meer.
 • LET OP ! Bij de cursus Agility dien je een kwartier voor aanvang van het lesuur aanwezig te zijn. Dit heeft te maken met het opbouwen van de toestellen.

Betaling cursusgeld

 • Een inschrijving is pas geldig als het cursusgeld is voldaan.
 • In de webwinkel kun je de cursus afrekenen door middel van iDEAL. De mogelijkheid voor het geven van een eenmalige machtiging tot automatische incasso is per 1 december 2014 komen te vervallen.
 • Bij de aangekondigde opening van de webshop voor de cursussen van het nieuwe seizoen kàn hulp voor aankoop van cursussen aanwezig zijn in ons clubgebouw. Dit wordt dan aangekondigd in onze webshop. Als deze faciliteit wordt geboden, is daar dan de gelegenheid om aan de bar af te rekenen (contant of pin).
 • Let op!!! Bij terugbetaling van cursusgelden wordt per 1 oktober 2014 € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • K.C. Delft behoudt zich het recht voor om achterstallige cursusgelden op alle rechtens toegestane manieren te incasseren.
 • Als achterstallig cursusgeld niet wordt voldaan, neemt K.C. Delft een inschrijving voor een nieuwe cursus niet in behandeling.

Plaatsing en wachtlijst

 • De in de webwinkel aangeboden cursussen kennen een maximum aantal deelnemers. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van aanschaf van een cursusplaats in de webwinkel. Daarbij wordt het principe gehanteerd van vol is vol.
 • Als een cursus niet doorgaat, krijg je daarvan zo snel mogelijk voor aanvang van de cursus bericht.
 • De K.C. Delft doet zijn best om iedereen die zich inschrijft, te plaatsen. Wanneer een cursus niet door gaat omdat er te weinig mensen ingeschreven hebben, krijg je dan ook zo mogelijk een alternatief aangeboden. K.C. Delft neemt daartoe in dat geval contact met je op. Mocht je niet akkoord gaan met de als alternatief aangeboden cursus, dan vindt restitutie plaats van het cursusgeld.
 • In het geval er meer gegadigden zijn voor een cursus dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan behoudt K.C. Delft zich het recht voor je op een wachtlijst te plaatsen. In dat geval zal een eventueel reeds betaald inschrijfgeld worden geretourneerd.

Annuleren of stoppen met de cursus

 • Bij annulering van een cursus door de cursist zal het inschrijfgeld worden geretourneerd mits de annulering plaatsvindt uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Dat geldt ook als inschrijving wordt geweigerd omdat niet aan de criteria voor deelname wordt voldaan.
 • Er wordt wel € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering na aanvang van de cursus wordt in principe geen restitutie van cursusgeld meer verleend.
 • Als door overmacht niet deelgenomen kan worden aan een cursus, neem dan contact op met het cursussecretariaat. Per geval zal dan bekeken worden of restitutie van het cursusgeld kan plaatsvinden.

Vakanties, feestdagen, uitvallen van lessen

 • Tijdens vakanties wordt in principe doorgetraind. Op feestdagen gaan lessen in principe niet door. Een en ander is in overleg met de instructeur.
 • Incidenteel kan het voorkomen dat een les uitvalt door uiterst slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden. Het wel of niet inhalen van deze les is een beslissing van de instructeur en zal mede afhangen van de mogelijkheden van de club, de instructeur en de mede-cursisten om op een ander dan het normale lestijdstip samen te komen en van de nabijheid van een examendatum.

Lidmaatschap

 • Voor de meeste cursussen is het lidmaatschap verplicht.
 • Je kunt een lidmaatschap kopen in onze webwinkel.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Bij aanvang van het lidmaatschap in de eerste helft van een kalenderjaar is het volledige lidmaatschapsgeld over het gehele jaar verschuldigd.
 • Bij aanvang van het lidmaatschap in de tweede helft van een kalenderjaar wordt de helft van het lidmaatschapsgeld in rekening gebracht.
 • Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende jaar gebeuren, anders wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per brief of e-mail) worden opgezegd bij de Ledenadministratie.
 • Voor vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij de Ledenadministratie.

Wijziging persoonlijke gegevens

 • Geef wijzigingen van persoonlijke gegevens zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail door aan de Ledenadministratie van de K.C. Delft.
Meer informatie

Privacybeleid

 • Het privacybeleid van KC Delft kun je lezen op de website.